Amtrak miles

from to mi ? mi km ? km h ? h
Charleston, SC Miami, FL 661 661 1063,55 1063,55 15 15
Miami, FL Washington, DC 1164 1825 1872,88 2936,43 23,75 38,75
Washington, DC Boston, MA 457 2282 735,31 3671,74 10,25 49
Boston, MA Chicago, IL 1017 3299 1636,35 5308,09 21,25 70,25
Chicago, IL St. Louis, MO 284 3583 456,96 5765,05 5,5 75,75
St. Louis, MO Austin, TX 939 4522 1510,85 7275,9 23,25 99
Austin, TX New Orleans, LA 655 5177 1053,9 8329,79 34 133
New Orleans, LA Newark, NJ 1367 6544 2199,5 10529,3 30,25 163,25
Newark, NJ Stamford, CT 46 6590 74,01 10603,31 1,25 164,5
Stamford, CT New York, NY 36 6626 57,92 10661,23 0,75 165,25
6626 10661,23 165,25